www.macedoniapress.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής

Download
Κοινοποίηση

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος)
στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής (Μαρασλή 1), στις 14 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10,
του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ’ αριθμ.
375/39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., αφού λάβετε υπόψη σας τα σχετικά έγγραφα που έχουν
αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-meeting).

 1. Επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 154/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
  Κομοτηνής – Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής στο Ο.Τ. 269 στην
  οδό Καραμπάση.
 2. Επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 178/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
  Κομοτηνής – Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής σε τμήμα του Ο.Τ.
  252Α στην Πλατεία Ειρήνης.
 3. ΄Εκδοση ή μη ψηφίσματος σχετικά με το ΚΕΘΕΑ.
 4. Συγκρότηση τριμελών γνωμοδοτικών οργάνων, για την εκτέλεση των συμβάσεων (παραλαβή
  υλικών) της Διεύθυνσης Μέριμνας και Αλληλεγγύης (πρώην ΚΕΜΕΑ) για το έτος 2024.
 5. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
  Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ» και καθορισμός ετήσιας
  συνεισφοράς του Δήμου.
 6. Ορισμός 2 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση
  επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
 7. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός δημότη με τους αναπληρωτές τους, για τη
  συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του Δήμου (άρθρο
  32 Ν. 1080/80).
 8. Ορισμός υπευθύνου των λογαριασμών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
  (ΠΔΕ) και την πληρωμή αυτών μέσω ηλεκτρονικών εντολών στην Τράπεζα Ελλάδος.
 9. Έγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου
  2023 (αριθμ. 4/2024 ΑΔΕ).
 10. Καθορισμός τροφείων και συναφών ρυθμίσεων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
  και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Κομοτηνής (αριθμ. 18/2024 ΑΔΕ).
 11. Έγκριση ή μη αποδοχής και κατανομής χρημάτων από τους ΚΑΠ (Α΄ Κατανομή 2024), για την
  κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  και των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων (υπ αριθμ. 1/2024 Απόφαση της
  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 12. Ανάθεση της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου των ετησίων
  οικονομικών καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ισολογισμού, Λογαριασμού
  Αποτελεσμάτων Χρήσεως, και Προσαρτήματος) και χορήγηση Πιστοποιητικού Ελέγχου &
  Έκθεσης Ελέγχου για τη σωστή τήρηση των παραπάνω στοιχείων με βάση το άρθρο 261 του
  Ν.3463/2006, του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
  Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού Κομοτηνής (ΔΚΕΠΠΑΚ).
 13. Έγκριση ή μη 1 ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.
 14. ΄Εγκριση ή μη χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Γ1΄
  Φάση).
 15. ΄Εγκριση ή μη χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Δ΄
  Φάση).
 16. Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και
  Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και του Δήμου Κομοτηνής στο πλαίσιο υλοποίησης του
  προγράμματος με τίτλο «Προσαρμογή των Λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών
  Σταθμών στις Προδιαγραφές του Νέου Θεσμικού Πλαισίου Αδειοδότησης».
 17. Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής, διαγραφών βρεφών, νηπίων, παιδιών στους Παιδικούς
  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Κομοτηνής και μείωσης η απαλλαγής τροφείων
  για το 2024.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010.
 2. Δημοτικούς Συμβούλους.
 3. Προέδρους Κοινοτήτων.
 4. Για το 1ο Θέμα:
 5. Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη,
 6. Κωνσταντινιά Ευκλείδου,
 7. Σμαρούλα Κωνσταντινίδου,
 8. Νίκη Μαυρίδου.
 9. Για το 2ο Θέμα:
 10. Ιδιοκτήτες με αριθμό ΚΑΕΚ 420170533007 [Σχοινά Αικατερίνη, Σχοινά Ελισάβετ,
  Παπάζογλου Βασιλική, Ευκλείδης Νικόλαος]
 11. Ιδιοκτήτες με αριθμό ΚΑΕΚ 420170533010 [Καλδιριμτζής Ιωάννης, Κληρ. Καλδιριμτζή
  Ιωακείμ (Παναγιωτίδου Αλεξάνδρα, Καλδιριμτζής Δημήτριος)]
 12. Ιδιοκτήτες με αριθμό ΚΑΕΚ 420170533011 [Παπαδοπούλου Μεταξία, Καλδιρμτζής
  Ιωάννης, Κληρ. Καλδιριμτζή Ιωακείμ (Παναγιωτίδου Αλεξάνδρα, Καλδιριμτζής
  Δημήτριος)]
 13. Ιδιοκτήτες με αριθμό ΚΑΕΚ 420170533013 [Γραμματικοπούλου Λαμπρινή, Ζυγούρης
  Ιωάννης, Μαδενίδης Αθανάσιος]
 14. Ιδιοκτήτες με αριθμό ΚΑΕΚ 420170533018 [Ιωακειμίδου Σοφία, Κληρ.Αποστολίδη
  Θεόδωρου (Αποστολίδου Άννα, με την παράκληση να ενημερώσει τους λοιπούς δικαιούχους)
  Ιωακειμίδου Θεολογία]
 15. Ιδιοκτήτες με αριθμό ΚΑΕΚ 420170533020 [Γκρεκίδου Αικατερίνη]
 16. Μαρία Σοφιανού, Γενική Γραμματέα Δήμου.
 17. Γραφείο Δικηγόρων.
 18. Κων/νιά Σκαπαριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του
  Δήμου.
 19. Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.
 20. Φωτεινή Αντωνιάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Χωροταξίας.
 21. Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 22. Γκιουλέ Μαρία, Υπεύθυνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
  Δήμου.
  13.Γεώργιο Τσαρουχάκη, Υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας.

Related posts

Εθελοντική αιμοδοσία στο Δημαρχείο Μελίκης, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου

diktio omada

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Διασφάλισε τη λειτουργία δυο δομών που εξυπηρετούν 2.700 άστεγους

diktio diktio

Μολότοφ εντοπίστηκαν στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

diktio omada

Leave a Comment